Վարկավորման պայմաններ

Ֆիզիկական անձանց երկրորդային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկերի տրամադրման պայմաններ

1. Հիմնական պայմաններ
1.1. Վարկի նպատակ Սպառողական
1.2. Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
1.3. Տարեկան անվանակ տոկոսադրույք 18․00% - 24.00% 
1.4. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 36.17% - 76.19%
1.5. Ժամկետ 6-84 ամիս
1․6․ Վարկի նվազագույն գումար 350,000 ՀՀ դրամ
1․7․ Վարկի առավելագույն գումար 5,000,000 ՀՀ դրամ
1․8․ Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար Անվճար
1․9․ Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Վարկի գումարի 3% 
1․10․ Վարկի ամսական  սպասարկման միջնորդավճար 1% - 1.9% հաշվարկված վարկի ժամանակացույցով սահմանված նախորդ մարման օրվա դրությամբ վարկի մնացորդային գումարի նկատմամբ
1․11․ Կանխավճար Ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի 0%-ից սկսած
2.Ընդհանուր պայմաններ
2․1. Վարկառուին/գրավատուին ներկայացվող պահանջներ 18-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող ֆիզիկական անձ
2.2. Գրավի սեփականատեր Վարկառու
2․3․ Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ ԱՊՊԱ պայմանագրի և տեխզննման կտրոնի ժամկետի վավերականություն նվազագույնը 30 օր, Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով սահմանված տուգանքների մասով 60 օրից ավել պարտավորությունների բացակայություն
2․4․ ԿԱՍԿՈ ապահովագրույթուն Չի պահանջվում
2․5․ Գրավի գնահատում Իրականացվում է Մոգո-ի կողմից՝ անվճար
2․6․ Գրավի ձևակերպում Ծախսերն իրականացվում են հաճախորդի կողմից ճանապարհային ոստիկանությունում
3.Տույժեր, տուգանքներ
3.1. Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ Օրական 0․1%
3.2. Ժամկետանց վարկի գծով տարեկան տոկոսադրույք 12%
3.3. Մայր գումարի ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ մարում Տույժ չի սահմանվում
4. Այլ պայմաններ
4․1․ Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ Վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի հավասարաչափ ամսեկան մարումներ (անուիտետ)
4․2․ Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
4․3․ Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններ Դրական որոշման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության, եկամուտների բավարար մակարդակ և գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների համապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին

 

Մերժման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության և/կամ եկամուտների ոչ բավարար մակարդակ և/կամ գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների անհամապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին
4․4․ Որոշման կայացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․5․ Որոշման մասին տեղեկացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․6․ Վարկի տրամադրման ժամկետ Գրավի պայմանագիրը պետական գրանցում ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
1. Վարկային դիմում-հայտ
2․ Վարկառուի, վաճառողի անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
3․ Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)
4․ Գրավադրվող/ձեռքբերվող ավտոմեքենայի սեփականության վկայական, տեխնիկական անձնագիր (պարտադիր չէ)
5․ Գրավադրվող/ձեռքբերվող ավտոմեքենայի տեխնիկական զննման կտրոն, ԱՊՊԱ պայմանագիր

 

Ընդհանրական թերթիկ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ֆիզիկական անձանց ավտոմեքենայի գրավով ապահովված վարկերի տրամադրման պայմաններ

1.Հիմնական պայմաններ
1.1. Վարկի նպատակ Սպառողական
1.2. Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
1.3․ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 18.00% - 24.00% 
1․4․ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 36.17% - 76.19%
1․5․ Ժամկետ 6-84 ամիս
1․6․ Վարկի նվազագույն գումար 350,000 ՀՀ դրամ
1․7․ Վարկի առավելագույն գումար 5,000,000 ՀՀ դրամ
1․8․ Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար Անվճար
1․9․ Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Վարկի գումարի 3% 
1․10․ Վարկի ամսական  սպասարկման միջնորդավճար 1% - 1․9% հաշվարկված վարկի ժամանակացույցով սահմանված նախորդ մարման օրվա դրությամբ վարկի մնացորդային գումարի նկատմամբ
1․11․ Վարկ/գրավ հարաբերակցություն Ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի մինչև 100%
2.Ընդհանուր պայմաններ
2․1. Վարկառուին/գրավատուին ներկայացվող պահանջներ 18-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող ֆիզիկական անձ
2.2. Գրավի սեփականատեր Վարկառու
2․3․ Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ ԱՊՊԱ պայմանագրի և տեխզննման կտրոնի ժամկետի վավերականություն նվազագույնը 30 օր, Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով սահմանված տուգանքների մասով 60 օրից ավել պարտավորությունների բացակայություն
2․4․ ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն Չի պահանջվում
2․5․ Գրավի գնահատում Իրականացվում է Մոգո-ի կողմից՝ անվճար
2․6․ Գրավի ձևակերպում Ծախսերն իրականացվում են հաճախորդի կողմից ճանապարհային ոստիկանությունում
3.Տույժեր, տուգանքներ
3.1. Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ Օրական 0․1%
3.2. Ժամկետանց վարկի գծով տարեկան տոկոսադրույք 12%
3.3. Մայր գումարի ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ մարում Տույժ չի սահմանվում
4. Այլ պայմաններ
4․1․ Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ Վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի հավասարաչափ ամսեկան մարումներ (անուիտետ)
4․2․ Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
4․3․ Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններ Դրական որոշման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության, եկամուտների բավարար մակարդակ և գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների համապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին
            

Մերժման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության և/կամ եկամուտների ոչ բավարար մակարդակ և/կամ գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների անհամապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին

4․4․ Որոշման կայացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․5․ Որոշման մասին տեղեկացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․6․ Վարկի տրամադրման ժամկետ Գրավի պայմանագիրը պետական գրանցում ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
1. Վարկային դիմում-հայտ
2․ Վարկառուի անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
3․ Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)
4․ Գրավադրվող ավտոմեքենայի սեփականության վկայական, տեխնիկական անձնագիր 
5․ Գրավադրվող ավտոմեքենայի տեխնիկական զննման կտրոն, ԱՊՊԱ պայմանագիր

 

Ընդհանրական թերթիկ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ֆիզիկական անձանց ավտոմեքենայի գրավով ապահովված խոշոր վարկերի տրամադրման պայմաններ

1.Հիմնական պայմաններ
1.1. Վարկի նպատակ Սպառողական
1.2. Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
1.3․ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 18.00%  
1․4․ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 35.58% - 44.27%
1․5․ Ժամկետ 6-84 ամիս
1․6․ Վարկի նվազագույն գումար 5,000,001 ՀՀ դրամ
1․7․ Վարկի առավելագույն գումար 20,000,000 ՀՀ դրամ
1․8․ Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար Անվճար
1․9․ Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Վարկի գումարի 2% 
1․10․ Վարկի ամսական  սպասարկման միջնորդավճար 1% հաշվարկված վարկի ժամանակացույցով սահմանված նախորդ մարման օրվա դրությամբ վարկի մնացորդային գումարի նկատմամբ
1․11․ Վարկ/գրավ հարաբերակցություն Մեքենայի շուկայական արժեքի մինչև 100%
2.Ընդհանուր պայմաններ
2․1. Վարկառուին/գրավատուին ներկայացվող պահանջներ 18-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող ֆիզիկական անձ
2.2. Գրավի սեփականատեր Վարկառու
2․3․ Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ ԱՊՊԱ պայմանագրի և տեխզննման կտրոնի ժամկետի վավերականություն նվազագույնը 30 օր, Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով սահմանված տուգանքների մասով 60 օրից ավել պարտավորությունների բացակայություն
2․4․ ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն Չի պահանջվում
2․5․ Գրավի գնահատում Իրականացվում է Մոգո-ի կողմից՝ անվճար
2․6․ Գրավի ձևակերպում Ծախսերն իրականացվում են հաճախորդի կողմից ճանապարհային ոստիկանությունում
3.Տույժեր, տուգանքներ
3.1. Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ Օրական 0․1%
3.2. Ժամկետանց վարկի գծով տարեկան տոկոսադրույք 12%
3.3. Մայր գումարի ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ մարում Տույժ չի սահմանվում
4. Այլ պայմաններ
4․1․ Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ Վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի հավասարաչափ ամսեկան մարումներ (անուիտետ)
4․2․ Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
4․3․ Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններ Դրական որոշման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության, եկամուտների բավարար մակարդակ և գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների համապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին
            

Մերժման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության և/կամ եկամուտների ոչ բավարար մակարդակ և/կամ գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների անհամապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին

4․4․ Որոշման կայացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․5․ Որոշման մասին տեղեկացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․6․ Վարկի տրամադրման ժամկետ Գրավի պայմանագիրը պետական գրանցում ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
1. Վարկային դիմում-հայտ
2․ Վարկառուի անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
3․ Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)
4․ Գրավադրվող ավտոմեքենայի սեփականության վկայական, տեխնիկական անձնագիր 
5․ Գրավադրվող ավտոմեքենայի տեխնիկական զննման կտրոն, ԱՊՊԱ պայմանագիր

 

Ընդհանրական թերթիկ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Ֆիզիկական անձանց առաջնային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռբերման վարկերի տրամադրման պայմաններ

1.Հիմնական պայմաններ
1.1. Վարկի նպատակ Ավտոմեքենայի ձեռքբերում
1.2. Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
1.3․ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 15,00% 
1․4․ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 31,62 - 40,09%
1․5․ Ժամկետ 6-84 ամիս
1․6․ Վարկի նվազագույն գումար 350,000 ՀՀ դրամ
1․7․ Վարկի առավելագույն գումար 7,000,000 ՀՀ դրամ
1․8․ Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար Անվճար
1․9․ Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Վարկի գումարի 2% 
1․10․ Վարկի ամսական  սպասարկման միջնորդավճար 1% հաշվարկված վարկի ժամանակացույցով սահմանված նախորդ մարման օրվա դրությամբ վարկի մնացորդային գումարի նկատմամբ
1․11․ Կանխավճար Ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի 10%-սկսած
2.Ընդհանուր պայմաններ
2․1. Վարկառուին/գրավատուին ներկայացվող պահանջներ 18-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող ֆիզիկական անձ
2.2. Գրավի սեփականատեր Վարկառու
2․3․ ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն Չի պահանջվում
2․4․ Գրավի արժեք Հիմք է ընդունվում վաճառքի գինը
2․5․ Գրավի ձևակերպում Ծախսերն իրականացվում են հաճախորդի կողմից ճանապարհային ոստիկանությունում
3.Տույժեր, տուգանքներ
3.1. Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ Օրական 0․1%
3.2. Ժամկետանց վարկի գծով տարեկան տոկոսադրույք 12%
3.3. Մայր գումարի ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ մարում Տույժ չի սահմանվում
4. Այլ պայմաններ
4․1․ Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ Վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի հավասարաչափ ամսեկան մարումներ (անուիտետ)
4․2․ Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
4․3․ Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններ Դրական որոշման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության, եկամուտների բավարար մակարդակ և գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների համապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին
            
Մերժման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության և/կամ եկամուտների ոչ բավարար մակարդակ և/կամ գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների անհամապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին
4․4․ Որոշման կայացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․5․ Որոշման մասին տեղեկացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․6․ Վարկի տրամադրման ժամկետ Գրավի պայմանագիրը պետական գրանցում ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
1. Վարկային դիմում-հայտ
2․ Վարկառուի, վաճառողի անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
3․ Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)
4․ Գրավադրվող/ձեռքբերվող ավտոմեքենայի սեփականության վկայական, տեխնիկական անձնագիր (պարտադիր չէ)
5․ Գրավադրվող/ձեռքբերվող ավտոմեքենայի տեխնիկական զննման կտրոն, ԱՊՊԱ պայմանագիր

Ընդհանրական թերթիկ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

Ֆիզիկական անձանց  ԱՄՆ աճուրդներից ավտոմեքենայի ձեռբերման վարկերի (Լիզինգի) տրամադրման պայմաններ

1.Հիմնական պայմաններ
1.1. Լիզինգի նպատակ Ավտոմեքենայի ձեռքբերում
1.2. Լիզինգի արժույթ ՀՀ դրամ
1.3․ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 24.00% 
1․4․ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 68,48%
1․5․ Ժամկետ 6-84 ամիս՝ հաշված Լիզինգի առարկան Լիզինգատուին  հանձնելու օրվանից
1․6․ Լիզինգի նվազագույն գումար 500,000 ՀՀ դրամ
1․7․ Լիզինգի առավելագույն գումար 5,000,000 ՀՀ դրամ
1․8․ Լիզինգի հայտի ուսումնասիրության վճար Անվճար
1․9․ Լիզինգի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Լիզինգի գումարի 12%  (պայմանագրի կնքման պահին՝ 4%, 1-ին ամիս՝ 4%, 2-րդ ամիս՝ 4%)
1․10․ Լիզինգի ամսական  սպասարկման միջնորդավճար 1.9% հաշվարկված վարկի ժամանակացույցով սահմանված նախորդ մարման օրվա դրությամբ վարկի մնացորդային գումարի նկատմամբ
1․11․ Վարկ/գրավ հարաբերակցություն Ավտոմեքենայի  արժեքի (ներառյալ մաքսազերծման և տեղափոխման ծախսերը)  մինչև 90%
2.Ընդհանուր պայմաններ
2․1. Վարկառուին/գրավատուին ներկայացվող պահանջներ 18-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող ֆիզիկական անձ
2․4․ ԿԱՍԿՈ ապահովագրույթուն Չի պահանջվում
3.Տույժեր, տուգանքներ
3.1. Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ Օրական 0․1%
3.2. Ժամկետանց վարկի գծով տարեկան տոկոսադրույք 12%
3.3. Լիզինգի մայր գումարի ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ մարում Տույժ չի սահմանվում
4. Այլ պայմաններ
4․1․ Լիզինգի և տոկոսագումարի մարումներ Վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի հավասարաչափ ամսեկան մարումներ (անուիտետ)
4․2․ Լիզինգի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
4․3․ Դրական որոշման և Լիզինգի մերժման գործոններ Դրական որոշման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության, եկամուտների բավարար մակարդակ և գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների համապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին

 

Մերժման գործոններ՝ Վարկառուի վարկարժանության և/կամ եկամուտների ոչ բավարար մակարդակ և/կամ գրավադրվող ավտոմեքենայի բնութագրիչների անհամապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կոսմից սահմանված պահանջներին
4․4․ Որոշման կայացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․5․ Որոշման մասին տեղեկացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․6․ Լիզինգի տրամադրման ժամկետ Լիզինգի պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը Վարկային կազմակերպության հաշվեհամարին մուտք անելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
1. Վարկային դիմում-հայտ
2․ Վարկառուի անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
3․ Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթուղթ (անհրաժեշտության դեպքում)
4. Գրավի սեփականության վկայական

 

Ընդհանրական թերթիկ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

Վարկավորման ընդհանուր պայմաններ և պատասխանատվության ընդհանուր միջոցներ

Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող Մոգո Հիմա վարկատեսակի տրամադրման պայմաններ

1.Հիմնական պայմաններ
1.1. Վարկի առավելագույն սահմանաչափ  250 000 ՀՀ դրամ
1.2. Վարկի ժամկետ 60 ամիս
2.Հիմնական պայմաններ` առաջին վարկ
2.1. Վարկի նպատակ Սպառողական
2.2. Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
2.3. Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 0%
2.4. Վարկի ամսական սպասարկման միջնորդավճար 0%
2.5. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար անվճար
2.6. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 0%
2.7. Ժամկետ 14 օր, 30 օր
2.8. Վարկի նվազագույն գումար 30 000 ՀՀ դրամ
2.9. Վարկի առավելագույն գումար 150 000 ՀՀ դրամ
2.10. Վարկի տրամադրման  միանվագ միջնորդավճար • Բանկից կանխիկացման դեպքում`  0%
•TelCell Ինքնասպասարկման տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում` 0%
• «Մոգո ՈՒՎԿ» մասնաճյուղերից կանխիկացման դեպքում` 10% 
2.11. Վարկը տրամադրելու ժամկետ 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
3.Հիմնական պայմաններ` կրկնվող վարկ*
3.1. Վարկի նպատակ Սպառողական
3.2. Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
3.3.Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 24%
3.4.Վարկի ամսական սպասարկման միջնորդավճար 3%
3.5.Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար անվճար
3.6.Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 81.05%-82.5%
3.7.Ժամկետ 14 օր, 30 օր
3.8.Վարկի նվազագույն գումար 30 000 ՀՀ դրամ
3.9.Վարկի առավելագույն գումար 250 000 ՀՀ դրամ
3.10.Վարկի տրամադրման  միանվագ միջնորդավճար • Բանկից կանխիկացման դեպքում`  0%
• TelCell Ինքնասպասարկման տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում` 10%
• «Մոգո ՈՒՎԿ» մասնաճյուղերից կանխիկացման դեպքում` 10%, 
3.11.Վարկը տրամադրելու ժամկետ

• «Մոգո» ՈՒՎԿ մասնաճյուղերից կանխիկացման դեպքում` անմիջապես,
•TelCell Վճարային տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում ` անմիջապես
• «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի տարանցիկ հաշվից կանխիկացման դեպքում`  պայմանագրի ստորագրումից/ կրկնվող վարկի ստացման դիմումի ներկայացումից հետո 5 աշխատանքային օր հետո

4.Ընդհանուր պայմաններ
4.1. Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ 18-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող,  ՀՀ-ում բնակվող Մոգո ՈՒՎԿ-ի վարկունակության ներքին պայմաններին բավարարող ֆիզիկական անձ
4.2. Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ Վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ), մարումն իրականացվում է վերջնաժամկետին։
4.3. Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ՝
• «Մոգո ՈՒՎԿ» մասնաճյուղերից
•TelCell Ինքնասպասարկման տերմինալի միջոցով
• «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի տարանցիկ հաշվի միջոցով
4,4, Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններ Դրական որոշման գործոններ` հաճախորդի վարկարժանության  համապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կողմից սահմանված պահանջներին
 Մերժման գործոններ` հաճախորդի վարկարժանության  անհամապատասխանություն  Վարկային կազմակերպության կողմից սահմանված պահանջներին
4․5. Որոշման կայացման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4․6. Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ 1 աշխատանքային օր
4.8.Տույժեր, տուգանքներ
4.8.1. ժամկետանց տոկոսագումաների գծով Չի սահմանվում
4.8.2. ժամկենանց վարկի գումարի գծով  Ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ 1% օրական, բայց ոչ ավել քան 45 օրացույցային օր
4.8.3. Վարկի գումարի ամբողջությամբ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ չի սամանվում
4․8.4. Վարկի տրամադրման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
5.Վարկի երկարաձգման պայմաններ
5.1.Երկարաձգման սակագին 14 օրով՝ վարկի մայր գումարի փաստացի մնացորդի 9%
30 օրով՝ վարկի մայր գումարի փաստացի մնացորդի 15%
5.2.Երկարաձգման նախապայման Ընթացիկ վարկի երկարաձգման համար անհրաժեշտ է իրականացնել ընթացիկ վարկի մասով տոկոսագումարի, սպասարկման վճարի ինչպես նաև երկարաձգման վճարի մարում։ 
5.3.Երկարաձգման պայման Երկարաձգումների իրականացման քանակային սահմանափակում առկա չէ։ 

*Երկարաձգված վարկը գործում է կրկնվող վարկի պայմաններով։

Ընդհանրական թերթիկ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի: